مجلاتحبل المتین


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت

مدیر مسئول: محمد صادق عرب نیا

سردبیر: سید محمدمهدی میرجلیلی

وب سایت: http://hablolmatin.dmsonnat.ir

پست الکترونیک: hablolmatin@dmsonnat.ir

 

 


آرشیو نشریه: