مجلاتفرهنگ قومس


توقف انتشار 


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان 

مدیر مسئول: علی مرادی 


آرشیو نشریه: