مجلاتمعارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق)


این نشریه تا شماره 24 با نام اندیشه صادق و از شماره 25 با نام معارف اسلامی و حقوق منتشر می شود.

دوره انتشار: دو فصلنامه 
صاحب امتیاز: دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
مدیر مسئول: رضا اکبری 
سردبیر: نجاد علی الماسی 
مدیر داخلی: عطاالله بیگدلی 
هیات تحریریه: محسن اسماعیلی، نجادعلی الماسی، سید حسین سعادت مصطفوی، محمد هادی صادقی، سید حسین صفایی، منوچهر طباطبایی موتمنی، عباس کریمی، فضل الله موسوی، حسین میرمحمد صادقی 

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع) صندوق پستی تهران، 159-14655 .

تلفن: 27-88575026(021)  فکس: 88575024(021)

وب سایت: mag.isu.ac.ir/
پست الکترونیک: mag@isu.ac.ir

آرشیو نشریه: