مجلاتاندیشه دینی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز

سردبیر: قاسم کاکایی

مدیر داخلی: نورجهان راستی عمادآبادی

هیئت تحریریه: غلامحسین ابراهیمی دینانی، غلامرضا اعوانی، احمد احمدی، ونسان برومر، دیوید بورل، شهرام پازوکی، محمدمهدی جعفری، محسن جوادی، ویلیام چیتیک، علی محمد ساجدی، عبدالرسول کشفی، محمدیوسف نیری، سید حسین نصر

نشانی: شیراز، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کدپستی 7194584759، صندوق پستی1119

تلفن:6460377، 6134288(0711)      فکس: 6131116، 6460377(0711)

وب سایت: http://jrt.shirazu.ac.ir


آرشیو نشریه: