مجلاتپژوهشنامه معارف حسینی (آیت بوستان سابق)


این نشریه تا شماره 3 با عنوان آیت بوستان منتشر شده است


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: محمد حسین مردانی نوکنده

مدیر مسئول: محمد حسین مردانی نوکنده

سردبیر: سید محمد کاظم طباطبایی

مدیر داخلی: غفار عموزاده آرایی

هیئت تحریریه: محمد جواد رودگر، حسین علی سعدی، سید خلیل باستان، محمد رضا سنگری، مصطفی دلشاد تهرانی، محمد رضا فخر روحانی، مهدی مجتهدی، علی حاجی خانی، احمد امینی نجفی، غلامرضا خوش فر

نشانی: گرگان شهرک تالار  آپادانای 9 مجتهع اشراق طبقه چهارم کتابخانه و دفتر مرکزی فصلنامه پژوهشنامه معارف حسینی

تلفکس: 43858321(021)

وب سایتhttp://www.maarefehosseini.ir

پست الکترونیک: ayate.boostan@gmail.com


آرشیو نشریه: