مجلاتاخبار ادیان


توقف انتشار


دوره انتشار: دوماهنامه 

صاحب امتیاز: موسسه گفت و گوی ادیان

مدیر مسئول: سید محمد علی ابطحی

سردبیر: فهیمه موسوی نژاد


آرشیو نشریه: