مجلاتحکومت اسلامی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

مدیر مسئول: حضرت آیة الله یزدی

سردبیر: حضرت آیة الله صادق لاریجانی

هیئت تحریریه: دکتر احمد احمدى، دکتر احمد بهشتى، دکتر حسن روحانى، غلامرضا فیاضى، صادق آملی لاریجانى، مصباح یزدى، محمد مؤمن، محمد یزدى

وب سایت: http://www.rcipt.ir


آرشیو نشریه: