مجلاتحضور


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 

مدیر مسئول: دکتر حمید انصاری 

سردبیر: دکتر حمید انصاری 

مدیر داخلی: دکتر منوچهر اکبری 

هیئت تحریریه: حمید انصاری، سید علی محمد بشارتی، محمدعلی خسروی، علی کمساری، فیروز دولت آبادی، منوچهر اکبری، محمد مقدم، نجفقلی حبیبی، سهراب هادی، ابوالفضل مروی 

نشانی: تهران، خیابان شهید باهنر، خیابان یاسر، خیابان سوده، نبش خیابان شمیرا، ساختمان موسسه تنظیم و نشر آثار امام  

تلفن: 22288693(021)    فکس: 22281671(021)


آرشیو نشریه: