مجلاتپژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای

مدیر مسئول: صادق آیینه وند

سردبیر: سیدفضل‌الله موسوی

مدیر اجرایی: امیر اعتمادی ‌بزرگ

نشانی: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی: 1437774681، صندوق پستی:6419

تلفن: 3-88046891(021)     فکس:  88036320(021) (داخلی 360)

وب سایت: http://criticalstudy.ihcs.ac.ir/


آرشیو نشریه: