مجلاتداور


 توقف انتشار


دوره انتشار: دو فصلنامه
صاحب امتیاز: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول: عبدالرسول فدک
سردبیر: عبدالرسول فدک


آرشیو نشریه: