مجلاتپژوهش های حقوق تطبیقی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول: دکتر ابراهیم عزیزی
سردبیر: دکتر محمد عیسائی تفرشی
مدیر اجرایی: هامیرا رخشنده رو
هیئت تحریریه :دکتر محمدعلی اردبیلی، دکتر مرتضی شهبازی نیا، دکترمحمود صادقی، دکتر سید حسین صفایی، دکترابراهیم عزیزی، دکتر محمد عیسائی تفرشی، دکتر کوروش کاویانی، دکتر سید مصطفی محقق داماد، دکتر حسین مهرپور محمد آبادی، دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، دکتر سید محمد هاشمی

نشانی: تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، دفتر مجله مدرس علوم انسانی، کدپستی:1411713116. صندوق پستی: تهران، 139-14115 .

تلفکس: 82884617 (021)

وب سایتhttp://clr.modares.ac.ir/

پست الکترونیک: Jclawresearch@modares.ac.ir


آرشیو نشریه: