مجلاتحقوق عمومی


 توقف انتشار 


دوره انتشار: ماهنامه
صاحب امتیاز: سید عبدالواحد موسوی لاری 
مدیر مسئول: سید عبدالواحد موسوی لاری
سردبیر: محمدرضا دولت رفتار حقیقی


آرشیو نشریه: