مجلاتدانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)


توقف انتشار

از سال 1386 نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به دو مجله به نام های 1. فصلنامه حقوق 2. فصلنامه سیاست تفکیک شده است.


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 
مدیر مسئول: سید فضل الله موسوی
سردبیر: عبدالرحمان عالم
مدیر اجرایی: حسین یکتا
هیئت تحریریه: سید داوود آقایی، حمید احمدی، بهرام اخوان کاظمی، ابراهیم برزگر، کیومرث جهانگیر، محمد باقر خرمشاد، جلال درخشه، ابراهیم متقی، محمد رضا مجیدی، منوچهر محمدی، مصطفی ملکوتیان، حسین هرسیج
نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. صندوق پستی: تهران، 6448-14155.
وب سایت: https://jflps.ut.ac.ir


آرشیو نشریه: