مجلاتدیدگاه های حقوق قضایی (دیدگاه های حقوقی)


علوم انسانی


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری 

سردبیر: دکتر سید مرتضی قاسم زاده
هیئت تحریریه: دکتر حمید ابهری، دکتر ربیعا اسکینی، دکتر محسن اسماعیلی، دکتر سیامک ره پیک، دکتر محمد حسن صادقی مقدم، دکتر سید حسین صفایی، دکتر محمد عیسایی تفرشی، دکتر علی اکبر فرح زادی، دکتر سید مرتضی قاسم زاده، دکتر عباس قاسمی حامد، دکتر حسنعلی مؤذن زادگان، دکتر حسین میرمحمدصادقی، دکتر سید ابوالقاسم نقیبی

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان خارک، پشت تالار وحدت، پلاک 52، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری. صندوق پستی: تهران، 3615-11339

تلفکس: 66700796(021)

وب سایت:http://jlviews.ir/

پست الکترونیک:legalviews.mag@gmail.com  


آرشیو نشریه: