مجلاتتاریخ و تمدن اسلامی


 


دوره انتشار: دو فصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

مدیر مسئول: هادی عالم زاده

سردبیر: هادی عالم زاده

مدیر داخلی: معصومعلی پنجه
هیئت تحریریه: محسن الویری، احمد بادکوبه هزاوه، عباسعلی تفضلی، مهدی جلیلی، محمد سپهری، هادی عالمزاده، حسین قرچانلو، محمدرضا ناجی

نشانی: تهران، پونک، حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده الهیات و فلسفه، کدپستی: 1477893855  

تلفکس: 44865135(021)  

وب سایت: http://jhcin.srbiau.ac.ir


 آرشیو نشریه: