مجلاتتاریخنامه خوارزمی


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه خوارزمی

مدیر مسئول: علی­اصغر رجبی

سردبیر: هادی بیاتی

مدیر داخلی: آرمان فروهی

هیئت تحریریه: علی­اصغر رجبی، بهمن شعبان­­زاده، مرتضی میردار، علی­اصغر هدایتی، محمد بیطرفان، بهزاد اصغری اناری، آرمان فروهی

نشانی: تهران، خیابان مفتح، نرسیده به خیابان انقلاب، دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ.

تلفن: 88830550(021)   

پست الکترونیک: Tarikhnameh.khu@gmail.com


آرشیو نشریه: