مجلاتسخن تاریخ


علمی تخصصی تاریخ اسلام


دوره انتشار: دوفصلنامه 

صاحب امتیاز: مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) وابسته به جامعه المصطفی

مدیر مسئول: دکتر نعمت الله صفری فروشانی 

سردبیر: دکتر محمدرضا بارانی 

مدیر داخلی: حسین رسولیان 

نشانی: قم، میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره)  صندوق پستی قم، 143-37145.

تلفن: 7110632(0251)   فکس: 7110633(0251)

وب سایت: http://imam.miu.ac.ir

پست الکترونیک:sokhantarikh@miu.ac.ir


 آرشیو نشریه: