مجلاتپژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی


 


درجه علمی: علمی- ترویجی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی (با همکاری انجمن ایرانی تاریخ)

مدیرمسئول: شهرام یوسفی فر

سردبیر: شهرام یوسفی فر

مدیر اجرایی: اعظم ریاحی

نشانی: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی: 1437774681، صندوق پستی 6419، دفتر نشریات

تلفن: 3-88046891(021) داخلی 219

وب سایت: http://economichistory.ihcs.ac.ir

پست الکترونیک: eco.socialhistory@ihcs.ac.ir


آرشیو نشریه: