مجلاتپژوهشنامه تاریخ های محلی ایران


 


درجه علمی: علمی-پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور

مدیر مسئول: ذکتر علیرضا علی صوفی

سردبیر: دکتر محمدرضا نصیری

مدیر داخلی: دکتر جمشید نوروزی

هیئت تحریریه: دکتر عبدالرسول خیراندیش، دکتر هوشنگ خسروبیگی، دکتر محمد امیر شیخ نوری، دکتر حسین آبادیان، دکتر حسین مفتخری، دکتر مقصودعلی صادقی، دکتر شهرام یوسفی فر، دکتر محمد تقی ایمانپور، دکتر حسین میرجعفری، دکتر علی بیگدلی، دکتر محمدرضا نصیری، دکتر جمشید نوروزی

وب سایت: http://localhistories.journals.pnu.ac.ir/


آرشیو نشریه: