مجلاتپارسه


نشریه پارسه مجله ای علمی است که توسط دانشجویان انجمن تاریخ دانشگاه شیراز منتشر می شود. پرتال جامع علوم انسانی برای حمایت از نشریات دانشجویی نشریه فوق را در پرتال نمایه نموده است.


 صاحب امتیاز: انجمن علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز

دبیر انجمن علمی بخش تاریخ: مهدی دهقان حسام پور

مشاور انجمن علمی بخش تاریخ: دکتر احمد فضلی نژاد

مدیر مسئول: هادی پیروزان

سردبیر: مهدی دهقان حسام پور

مدیر داخلی: هادی کشاورز

هیات تحریریه: مصطفی نامداری منفرد، مهدی دهقان حسام پور، هادی کشاورز، هادی پیروزان، رقیه جوادی، زینب دهقان حسام پور، رضا صحت منش، مجتبی جوکار، عابد اکبری

نشانی: شیراز، دانشگاه شیراز، پردیس ارم، ساختمان شماره 2 ادبیات و علوم انسانی، بخش تاریخ، انجمن علمی بخش

تاریخ

تلفن: 6276373  (0711)

وبلاگ انجمن: http://historyelmi.mihanblog.com/post/2

پست الکترونیک: history.elmi@yahoo.com


آرشیو نشریه: