مجلاتجستارهای تاریخی


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه 

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

مدیر مسئول: حمیدرضا آیت اللهی 

سردبیر: پروین ترکمنی آذر 

مدیر اجرایی: سید مختار مومنی

هیات تحریریه: صادق آئینه وند، احسان اشراقی، پروین ترکمنی آذر، ناصر تکمیل همایون، الهیار خلعتبری، هادی عالم زاده، حسین مفتخری، شهرام یوسفی فر 

نشانی: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان ایرانشناسی . صندوق پستی:  تهران، 6419-14155 .

تلفن: 3-88046891(021)

وب سایت:   ihttp://historicalstudy.ihcs.ac.ir

پست الکترونیک: his.studies@ihcs.ac.ir


آرشیو نشریه: