مجلاتگنجینه اسناد


تحقیقات تاریخی و مطالعات آرشیوی


رتبه علمی: علمی-پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 

مدیر مسئول: دکتر سعید رضایی شریف آبادی

سردبیر: دکتر سعید رضایی شریف آبادی

مدیر اجرایی: سید محمود سادات بیدگلی 

هیئت تحریریه: دکتر ری ادموندسون، دکتر تری ایستوود، دکتر سعید رضایی شریف آبادی، دکتر سید امیر مسعود شهرام نیا، دکتر غلامرضا فدایی، دکتر عبدالحسین فرج پهلو، دکتر حسین میر جعفری، دکتر مرتضی نورائی، دکتر محمدباقر وثوقی 

نشانی: تهران، بلوار میرداماد، نرسیده به میدان مادر، انتهای خیابان شهید بهزاد حصاری، گنجینه اسناد ملی ایران.

تلفکس: 26403098(021)

وب سایت: http://ganjineh.nlai.ir/


آرشیو نشریه: