مجلاتیاد


علوم انسانی


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران 

مدیر مسئول: عبدالمجید معادیخواه

سردبیر: ابوالفضل شکوری

نشانی: تهران، پاسداران، بهارستان یکم، پلاک 13  صندوق پستی:تهران، 1414-19395 .

تلفن: 22284007(021)   فاکس: 22568566(021)

پست الکترونیک: yad@bonyadtarikh.com


آرشیو نشریه: