مجلاتتاریخ معاصر ایران


تخصصی تاریخ معاصر ایران


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران 

مدیر مسئول: محمدحسین طارمی

سردبیر: موسی فقیه حقانی 

نشانی: تهران، الهیه، خیابان شهید فیاضی (فرشته سابق)، نبش چناران، شماره15 صندوق پستی: تهران، 1975-19395.

تلفن: 8-22604037، 22003469(021)   فکس: 22602096(021)

وب سایت: www.iichs.org 

پست الکترونیک: info@iichs.org


آرشیو نشریه: