مجلاترشد آموزش قرآن


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

مدیر مسئول: محمد ناصری

سردبیر: سیدمحسن میرباقری

مدیر داخلی: یونس باقری

هیئت تحریریه: یونس باقری ، فریبا انجمی، سیدمهدی سیف ، زهرا کاشانیها، مجید معارف ، سید محمدحسین میرباقری، مسعود وکیل ، سیدمحسن میرباقری

نشانی: تهران، صندوق پستی 6585/15875 (فصل‌نامه رشد آموزش قرآن)

تلفن: 88305771(021)   

وب سایت: http://www.roshdmag.ir

پست الکترونیک: qoran@roshdmag.ir


آرشیو نشریه: