مجلاتحقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق)


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه  

صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مدیر مسئول: علی اکبر رشاد

سردبیر: عبدالحسین شیروی

هیات تحریریه: محمدعلی ، رضا ، نجادعلی ،  محمدعیسائی ،  محمود حکمتنیا ، علیاکبر ،  عبدالحسین شیروی، ابوالقاسم ، ناصر ،  عباسعلی ،  سید فضلالله ، سیدعباس ، حسین ، علیحسین نجفی ابرندآبادی

نشانی: قم، بلوار پانزده خرداد (شاه سیدعلی)، کوچه شهید میثمی (شماره 10)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تلفن: 02537602998 فکس: 02537602997

وب سایت:  http://magazines.iict.ac.ir

پست الکترونیک: hoquq-e-eslami@iict.ac.ir


آرشیو نشریه: