مجلاتروش شناسی علوم انسانی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مدیر مسئول: علیرضا اعرافی

سردبیر: محمد تقی ایمان

هیئت تحریریه: حسن‌آقا نظری، سیدحمیدرضا حسنی، علی پایا، حسن دانایی فرد، غلامعلی افروز، بهرام محسن‌پور، محمد جعفر پاکسرشت

وب سایت: http://method.rihu.ac.ir/


آرشیو نشریه: