مجلاتمهندسی فرهنگی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: شورای عالی انقلاب فرهنگی

مدیر مسئول: دکتر بابک نگاهداری

سردبیر: غلامرضا بصیرنیا

هیئت تحریریه: دکتر غلامعلی حدادعادل، دکتر محمدرضا مخبر دزفولی، دکتر عل یاکبر ولایتی، دکتر مهدی خاموشی، دکتر عل یاکبر رشاد، دکتر عبدالحسین خسروپناه، سیدحمید طال بزاده، دکتر حمید پارسانیا،  دکتر بابک نگاهداری، دکتر محمد اسحاقی، دکتر جمشید جعفرپور

تلفن: 66974538(021) 

وب سایت: www.farhangoelm.ir

پست الکترونیک: mohandesifarhangi@iranculture.info


آرشیو نشریه: