مجلاتمطالعات میان رشته ای در علوم انسانی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مدیر مسئول: محمدرضا حاتمی

سردبیر: عباس منوچهری

مدیر داخلی: مرتضی بحرانی

تلفن: 22570666و 22570777(021) (داخلی 238)  

وب سایت: http://isih.ir/

پست الکترونیک: interdisciplinary87@gmail.com


آرشیو نشریه: