مجلاتتاریخ علم


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشکده تاریخ علم

مدیر مسئول: اصغر قائدان

سردبیر: حسین معصومی همدانی

مدیر داخلی: حنیف قلندری

هیئت تحریریه: موسی اکرمی، محمد باقری، احمد جبار، یان پی هوخندایک، مهرناز کاتوزیان، حسین معصومی همدانی، محمد جواد ناطق، غلامحسین رحیمی شعرباف، مسعود صباغان

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بالاتر از طالقانی، کوچۀ بهنام، شمارۀ 23

تلفن: 7-88993016(021)      فکس: 88993018(021)

وب سایت: http://jihs.ut.ac.ir/

پست الکترونیک: jihs@ut.ac.ir 


آرشیو نشریه: