مجلاتجهانی رسانه


علوم اجتماعی


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دو فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه تهران 
مدیر مسئول: دکتر یونس نوربخش
سردبیر: دکتر حمید عبداللهیان
مدیر داخلی: فضه غلامرضا کاشی
هیئت تحریریه: دکتر حسین افخمی، دکتر حسن بشیر، دکتر حمیدرضا جلایی پور، پویا علاالدینی، دکتر علیرضا دهقان، دکتر علی ربیعی، دکتر علی اصغر سعیدی، دکتر مهدی سمتی، دکتر علی شکوری، دکتر راب شیلدز، دکتر علیرضا ظهوری، دکتر سعید رضا عاملی، دکتر محمد جلال عباسی شوازی، دکتر حمید عبدالهیان، دکتر یحیی کمالی پور، دکتر علی اصغر کیا 

نشانی: تهران - جلال آل احمد- بعد از پل گیشا- دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران- نیم طبقه دوم- دفتر مجله جهانی رسانه (نسخه فارسی(

تلفن:  61117808(021) 

وب سایت:  gmj.ut.ac.ir

پست الکترونیک:  gmj@ut.ac.ir


آرشیو نشریه: