مجلاتعلوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر)


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر

مدیر مسئول: دکتر نبی الله ایدر

 سردبیر: دکتر وحید قاسمی 

مدیر اجرایی : بهزاد حکیمی نیا

هیات تحریریه: دکتر یعقوب احمدی- دانشیار دانشگاه پیام نور مرکز کردستان، دکتر ابــراهیم انصــاری ـ استـادیار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دکترحسیـن بنی‌فاطمـــه ـ استـاد جامعه‌شناسی دانشگــاه تبـــریـــز، دکتر نصـراله پــورافکاری ـ دانشیــار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتــــر، دکتر علی‌حسین حسین‌زاده- دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه شهیدچمران اهواز، دکتر منصور حقیقتیان ـ دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دکتر رحیــــم فرخ‌نیـــا ـ استــاد جامعه‌شناسی دانشگـاه بوعلی همـــدان، دکتر صمـــد کلانتـــری ـ استـاد جامعه‌شناسی دانشگـاه اصفهــــان، دکتر عبدالعلی لهسایی‌زاده- استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز، دکتر علـی‌رضـا محسنـی ـ استاد جامعه‌شناسی دانشگـاه تهــــران

نشانی: خوزستان - شوشتر ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

تلفن: 4-26232491(061) فکس: 26231300(061)

وب سایت:  http://jss.iau-shoushtar.ac.ir/

پست الکترونیک: M.oloome_ejtemaei@iau-shoushtar.ac.ir


آرشیو نشریه: