مجلاتتحقیقات روابط عمومی


علوم انسانی


دوره انتشار: دوماهنامه 

صاحب امتیاز: هوشمند سفیدی 

مدیر مسئول: هوشمند سفیدی 

سردبیر : ناهید عبادی
مدیر اجرایی: علی حبیبی خامنه

نشانی: تهران، خیابان توحید، خیابان شهید طوسی، پلاک 100، طبقه دوم.   

تلفن: 60-66564458(021)  فکس: 66564460(021)

پست الکترونیک:info@armanpr.ir 


آرشیو نشریه: