مجلاتپژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی


علوم انسانی(گرایش آموزش عالی)


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 
مدیر مسئول: مسعود هادیان دهکردی
سردبیر: رضا نوروززاده
هیئت تحریریه: دکتر حمیدرضا آراسته، دکتر یعقوب انتظاری، دکتر عباس بازرگان، دکتر غلامرضا ذاکرصالحی، دکتر حسین رحمان سرشت، دکتر مقصود فراستخواه، دکتر غلامعلی فرجادی، دکتر گلنار مهران، دکتر امیرهوشنگ مهریار، دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی

نشانی: تهران، خیابان آفریقا، کوچه گلفام، شماره 70، کد پستی: 1915673481.

تلفن: 7-22010616 (021)  فکس: 22050338 (021) 

وب سایت:  http://journal.irphe.ir/
پست الکترونیک:  journal@irphe.ir


آرشیو نشریه: