مجلاترادیو


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: صدای جمهوری اسلامی ایران

مدیر مسئول: دکتر محمدمهدی لبیبی

 سردبیر: دکتر محمدمهدی لبیبی

مدیر اجرایی : ساعد معظمى گودرزى

نشانی: جام جم – ساختمان شهدای رادیو – B1- اتاق شماره 48

تلفن:22168048-22167708(021) فکس:22652486(021)

وب سایت:  http://www.radioresearch.ir

پست الکترونیک: radiosearch@irib.ir


آرشیو نشریه: