مجلاتپژوهشنامه علوم اجتماعی (آزاد گرمسار)


 


دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار 
مدیر مسئول: دکتر سید محمد صادق مهدوی 
سردبیر: دکتر طاهره میرساردو 
مدیر داخلی: دکتر سروش فتحی 

نشانی: گرمسار، میدان دانشگاه، خیابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، دانشکده علوم انسانی. صندوق پستی: گرمسار، 144-35815 

تلفن: (داخلی 251) 12-4225009 (0232) 

پست الکترونیک: gpajoheshnameh@yahoo.com 


آرشیو نشریه: