مجلاتپژوهش اجتماعی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشکده علوم اجتماعی 
مدیر مسئول: دکتر حبیب الله آقا بخشی 
سردبیر: دکتر فریدون کامران

نشانی: رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دانشکده علوم اجتماعی.

تلفن: 5726163 و 5726417 (0221)  فکس: 5726417 (0221) 

پست الکترونیک: sr.1388@yahoo.com


آرشیو نشریه: