مجلاتپژوهشنامه مددکاری اجتماعی


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول: طلعت اله یاری

سردبیر: محمد زاهدی اصل

مدیر اجرایی: ستار پروین

هیئت تحریریه: حبیب آقابخشی، حسن سرایی، عذرا جاراللهی، مریم شریفیان ثانی، فرامرز سهرابی، حسین یحیی زاده، احمد برجعلی، سعید معیدفر

وب سایت: http://rjsw.atu.ac.ir


آرشیو نشریه: