مجلاتپژوهش در کارآفرینی


 توقف انتشار


دوره انتشار: دوفصلنامه 
صاحب امتیاز: مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران 
مدیر مسئول: دکتر سید مصطفی رضوی


آرشیو نشریه: