مجلاتپادنگ


تحصصی ، پژوهشی ،آمورشی و تحلیلی


دوره انتشار: ماهنامه
صاحب امتیاز: فاطمه عاطفی فرد 
مدیر مسئول: فاطمه عاطفی فرد
سردبیر: عماد نجفی نوکاشتی

نشانی: رشت، بلوار شهید رجایی( رشتیان)، خیابان 47،دفتر ماهنامه سراسری پادنگ . صندوق پستی: رشت، 3985-41635 

تلفکس: 5516003 (0131)

پست الکترونیک: padangguilan@yahoo.com  


آرشیو نشریه: