مجلاتنامه علوم اجتماعی


 توقف انتشار

از سال 1389 نشریه نامه علوم اجتماعی به سه مجله به نام های 1. توسعه روستایی 2. جامعه شناسی هنر و ادبیات 3. بررسی مسائل اجتماعی ایران تفکیک شده است.


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: دانشگاه تهران 
مدیر مسئول: تقی آزاد ارمکی
سردبیر: اصغر عسکری خانقاه
مدیر داخلی: کاظم سادات اشکوری
هیئت تحریریه: علیمحمد کاردان، غلامعباس توسلی، محمد میرزایی، منوچهر محسنی، رحمت الله صدیق سروستانی، نصرالله پورافکاری، اصغر عسگری خانقاه، حمید انصاری، علیرضا محسنی تبریزی، محمود قاضی طباطبایی، تقی آزاد ارمکی
نشانی: تهران- کدپستی 14137، صندوق پستی 773/14395.

وب سایت: https://jnoe.ut.ac.ir


آرشیو نشریه: