مجلاتنقدنامه علوم اجتماعی


بررسی و تحلیل بخشی از منابع درسی رشته های علوم اجتماعی دانشگاه ها


به کوشش: علی ربانی خوراسگانی / مهری سادات موسوی

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ویراستار: مهرنوش اکبرزاده

چاپ اول: سال 1389

 

 

 

 


آرشیو نقدنامه: