مجلاتمطالعات جوانان


 توقف انتشار 


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: سازمان ملی جوانان
مدیر مسئول: دکتر محمد اسحاقی
سردبیر: دکتر محمد اسحاقی


آرشیو نشریه: