مجلاتمطالعات فرهنگی و ارتباطات


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

مدیر مسئول: تقی آزاد ارمکی

 سردبیر: تقی آزاد ارمکی

مدیر اجرایی : عباس کاظمی

هیات تحریریه: تقی آزاد ارمکی، اصغر عسگری خانقاه، یحیی کمالی پور، باقر ساروخانی، سعیدرضا عاملی، مهدی محسنیان راد، اعظم راود راد، حمید عبداللهیان، حسین پاینده

نشانی: پل نصر، جنب بیمارستان شریعتی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

تلفکس: 88338951(021)

وب سایت:  http://www.iaocsc.ir

پست الکترونیک: info@iaocsc.ir


آرشیو نشریه: