مجلاتجامعه شناسی ایران


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: انجمن جامعه شناسی ایران
مدیر مسئول: محمد امین قانعی پور
سردبیر: فرهنگ ارشاد
مدیر داخلی: اعظم فلاح
هیئت تحریریه: اعظم آزاده، شهلا اعزازی ، فرهنگ ارشاد،غلامعلی توسلی، حمیدرضا جلایی پور، فاطمه جواهری، مسعود چلبی، علی محمد حاضری، محمد حریری اکبری، فاروق خارایی، محمد سعید ذکایی، احمد رجب زاده، محمد جواد زاهدی، هما زنجانی زاده، باقر ساروخانی، سید حسین سراج زاده، محمد شارع پوریان، داوود شیخاولدی، محمد عبداللهی، ابراهیم فیوضات، عبدالحمید کرباسی عبدالعلی لهسایی زاده، عبدالحسین لیک گهر

نشانی: تهران بزرگراه جلال آل احمد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران طبقه اول صندوق پستی 864-14395

تلفن : 88631891(021) فکس : 88004742(021)

 وب سایت: http://jsi-isa.ir/
پست الکترونیک : m.jameshenasi@isa.org.ir


آرشیو نشریه: