مجلاتجامعه شناسی (دانشگاه آزاد آشتیان)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
مدیر مسئول: دکتر ابوالحسن تنهایی
سردبیر: دکتر امیر آشفته تهرانی
مدیر داخلی: فرهادی
هیئت تحریریه: دکتر امیر آشفته تهرانی، دکتر ابوالحسن تنهایی، دکتر وحید عقیلی، دکتر علی احمدی، دکتر علیرضا محسنی تبریزی، دکتر محمدرضا مهرآئین، دکتر همایون سپهر

نشانی: آشتیان، بلوار امام خمینی(ره)، دانشگاه آزاد آشتیان.

تلفن : 7224373(0862)  فکس : 7224373(0862)

 وب سایت: www.aiau.ac.ir


آرشیو نشریه: