مجلاتجامعه شناسی اقتصادی و توسعه


 


دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز

مدیر مسئول: رضا سکوتی

 سردبیر: حسین بنی فاطمه

مدیر اجرایی : فتانه حاجیلو

هیات تحریریه: محمد تقی ایمان، حسین بهروان، محمد باقر بهشتی، نصراله پورافکاری، نعمت اله تقوی، عبدالعلی لهسایی زاده

نشانی: تبریز بلوار 29 بهمن دانشگاه تبریز دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دفتر نشریه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

تلفن: 3392312(0411)

وب سایت:  http://sociology.tabrizu.ac.ir


آرشیو نشریه: