مجلاتجامعه پژوهی فرهنگی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مدیر مسئول: دکتر حمید رضا آیت اللهی

سردبیر: احمد کتابی

مدیر اجرایی: سید مختار مومنی

هیئت تحریریه: ناصر تکمیل همایون، باقر ساروخانی، مرتضی فرهادی، احمد کتابی، محمود کتابی، سید بیوک محمدی، محمد میرزایی، مهرداد نورایی

نشانی: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان ایران‌شناسی، صندوق پستی: 6419-14155.

تلفن: 3-88046891(021)  تلفکس: 88039903(021)

وب سایت: http://socialstudy.ihcs.ac.ir

پست الکترونیک: socialstudies@ihcs.ac.ir


آرشیو نشریه: