مجلاتگشت و گذار


 


دوره انتشار: دوماهنامه

صاحب امتیاز: رز فتحی

مدیر مسئول: رز فتحی

 سردبیر: زیر نظر شوراری سردبیری

مدیر اجرایی : آزاده کیانی

هیات تحریریه: دکتر جمشید صداقت کیش، دکترآنیتاالداغی، دکتر حسن دنیوی، مهندس حسین ستوده، مهندس عیسی فتحی

نشانی: مشهد، احمد آباد، خیابان قائم، نبش قائم 18، پلاک 2، واحد 7

تلفن: 38457344(051) فکس: 38447646(051)

وب سایت:  www.gashtogozar-mag.ir

پست الکترونیک: gasht_gozar@yahoo.com


آرشیو نشریه: