مجلاتمردم شناسی و فرهنگ عامه ایران


 توقف انتشار 


صاحب امتیاز: اداره کل هنرهای زیبا وزارت فرهنگ و هنر مرکز پژوهش های  مردم شناسی و فرهنگ عامه ایران
مدیر مسئول: محمود خلیقی
سردبیر: علی بلوکباشی

آرشیو نشریه: